Nyheter och information om projekt


Restaureringsmanual för vattendrag i torv

Under 2023-2024 utvecklar vi en manual för restaurering av vattendrag som löper genom torvmarker, i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland och Havs- och vattenmyndigheten. Manualen fokuserar på "T-vattendrag" eller vattendrag med den hydromorfologiska grundtypen T, och kommer att inkludera modellering av vattennivåer, målbildsfrågor och kvantitativ uppföljning av hydromorfologiska egenskaper. Projektet förväntas vara avslutat inom den första delen av 2024.  Mer information

Seminarium om vattendragsrestaurering

Under april 2024 håller vi i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland i en utbildning på cirka 6 timmar om vattendragsrestaurering. Fokus ligger på så kallade transportbegränsade vattendrag . 

Spetsnateinventering i Linköpings kommun

Spetsnate är en av de mest hotade vattenväxterna och under 2024 kommer vi att inventera dess förekomst i Linköpings kommun. Vi gjorde en likartad inventering för närmare 18 år sedan, vilket gör projektet ännu mer spännande. Bilden är från Rosenkällasjön som sannolikt hyser ett av Europas största bestånd av arten. 

Biotopkarteringskurser 2024-2025

Under 2024-2025 kommer flera biotopkarteringskurser att hållas, bland annat vid Lillån i Huskvarna. Några av dessa arrangerar vi själva medan andra kurser arrangeras av andra bolag och där vi deltar i en stor del av momenten.